dd-ing through netcat

Posted on Mon 16 March 2009 in iPhone/iPod Touch, Tips4Unices

Na maszynie źródłowej czyli tej np. z obrazem dysku:
cat ./OpenVMS.img | netcat -v -l -p 3333
(gdzie 333 to numer portu)
Na maszynie docelowej czyli na tej ne której zapiszemy zawartość obrazu:
netcat -v ip_maszyny_zrodlowej 3333 | dd of=/dev/disk3 bs=512
(gdzie /dev/disk3 to przykładowy dysk na którym zapisany będzie obraz)