Ile połączeń jest na porcie X? jednolinijkowiec

netstat -tn 2>/dev/null | grep :443 | awk '{print }' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr | sed -e 's/ */ /' | cut -d" "  -f2 | paste -sd+ | bc

W powyższym przypadku na porcie HTTPS ale można zrobić z tego skrypt przyjmujący jako argument numer portu.

W Debianie i Ubuntu wymagane jest doinstalowanie netstat:

sudo apt install net-tools

Ciekawe jest użycie narzędzia „paste”, w którym przełącznik „-s” robi serię z danych w kolumnie, a „-d+” dodaje między argumentami (tu: liczbami) delimiter w postaci znaku dodawania.